Our Partners

  1. Home
  2. Our Partners

WORKING TOGETHER

.

We believe that we can achieve a lot more when we work together, and the Cloudmaker platform operates with the support of a range of local and international businesses and NGOs to increase our reach and effectiveness. We are always looking for more partners to help support the initiative, whether it is with manufacturing expertise, sponsorship through CSR, connections with more medical institutions and suppliers or medical equipment itself, everyone can help in some way.

You can find more information on some of our partners below.

Logo CCIFV

 

 

 

 

 

 

CCIFV (English Below)

 
 

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) là một hiệp hội doanh nghiệp tập hơn gần 300 doanh nghiệp và công ty thành viên – đa phần là các công ty Pháp tại Việt Nam. Bộ phận phụ trách mảng Trách Nhiệm Xã Hội Doanh Nghiệp của hiệp hội này là một trong những đối tác trực tiếp hỗ trợ nền tảng CloudMaker thông qua việc kết nối CloudMaker với các nguồn lực hữu ích

 

CCIFV có phương châm hướng đến khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và giải pháp kinh tế – công nghệ có tác động tích cực trực tiếp cho xã hội và môi trường. Trong bối cảnh hiện nay, cuộc khủng hoảng COVID-19 là mối đe dọa, nhưng cũng là cơ hội để nhiều doanh nghiệp hành động và có tác động tích cực đến cộng đồng địa phương và quốc tế.

Hiệp hội mong muốn hỗ trợ – bằng mọi nguồn lực có thế – sáng kiến của Cloudmaker và sẽ thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và quảng bá giá trị và cách thức tham gia nền tảng đến mạng lưới các thành viên và cộng đồng doanh nghiệp địa phương để khuyến khích họ tham gia trên nền tảng

CCIFVThe French Chamber of Commerce and Industry in Vietnam is a business association. Its Corporate Social Responsibility department supports Cloudmaker platform and creates connections for this project.

CSR aims to encourage companies to develop good business practice towards society and the environment. In the current context, COVID-19 crisis is threat, but also an opportunity for many businesses to take action and have a positive impact on the local and international community.

CCIFV CSR department fully supports Cloudmaker initiative and raise awareness through its network of members and the local business community to encourage them to participate on the platform.